Wedstrijdreglement

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door HP Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 1831 Diegem, Hermeslaan 1B, België. De wedstrijd loopt van 31/08/2021 tot en met 15/10/2021.
 2. De wedstrijd bestaat erin het juiste antwoord te geven op de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag te beantwoorden. Je antwoorden moeten ingevuld worden op www.printenzonderzorgen.be.
 3. HP Belgium behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. HP Belgium kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege HP Belgium.
 4. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege HP Belgium zijn zonder verhaal.
 5. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van HP Belgium, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van HP Belgium, voor te leggen.
 6. De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd, tenzij dit anders is aangeduid. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
 7. Geen enkele van de prijzen is in te ruilen tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. HP Belgium behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt HP Belgium enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van HP Belgium om toepassing te maken van artikel 9.
 9. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
 10. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt HP Belgium zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van HP Belgium uit te sluiten.
 11. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan HP Belgium de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.
 12. De persoonsgegevens die HP Belgium verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zij zullen worden opgenomen in een lezersbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.
 13. Indien voor de wedstrijd gebruik wordt gemaakt van technologieën en/of media van derden, dan impliceert dit geenszins de betrokkenheid van deze derden bij de wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de wedstrijd, is HP Belgium de enige organisator.
 14. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online-activiteit. Bijgevolg kan HP Belgium hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
 15. De winnaars van de vorige wedstrijd (die liep van 01/07/2021 tot en met 31/08/2021) maken geen kans meer op één van de HP+ printers die gewonnen kunnen worden bij de nieuwe wedstrijd (die loopt van 31/08/2021 tot en met 15/10/2021).